Uzemljenje od nuliranja

Zadatak elektrostatièkog uzemljenja je smanjiti rizik od eksplozije zapaljivih tvari, do proizvoda elektrostatièke iskre. ©iroko se koristi u transportu i preradi zapaljivih plinova, pra¹aka i tekuæina.

Elektrostatièko uzemljenje mo¾e koristiti drugaèiji oblik. Najti¹i i nekoliko kompliciranih modela sastoje se od spojnice za uzemljenje i ¾ice. Napredniji i tehnolo¹ki napredniji opremljeni su na naèin koji ¹titi stanje uzemljenja, zahvaljujuæi kojem je moguæe raspodijeliti ili transportirati proizvod kada je uzemljenje skladno povezano.

Elektrostatièka uzemljenja najèe¹æe su povezana tijekom utovara ili istovara ¾eljeznièkih i cestovnih cisterni, spremnika, baèava, tzv. big-bags ili elementi procesnih instalacija.

Kao rezultat punjenja ili pra¾njenja spremnika s novim sadr¾ajem (npr. Spremnici s pra¹kom, granulama, tekuæinama mogu se stvoriti opasni elektrostatièki naboj. Izvor njihovog stajanja vjerojatno ¾ivi izvan mije¹anja, pumpanja ili prskanja zapaljivih tvari. Elektrièni naboj nastaje kontaktiranjem ili razlikovanjem pojedinih èestica. Kolièina elektriènog naboja ovisit æe o elektrostatièkim svojstvima povr¹ina koje dolaze u kontakt jedna s drugom. U va¹em proizvodu i iznenadnom dodiru s tlom ili nenapunjenim predmetom mo¾e se stvoriti kratki puls koji æe biti izlo¾en strani iskre.Nedostatak kontrole nad pra¾njenjem iskre mo¾e zapaliti mje¹avinu alkohola i zraka, ¹to dokazuje eksplozija ili opasna eksplozija. Elektrostatièko uzemljenje eliminira opasnost od eksplozije zbog kontroliranog ispu¹tanja elektrostatièkih naboja.