Tumaeenje na engleskom jeziku

Tumaèenje je usmjereno na olak¹avanje komunikacije izmeðu dvije osobe koje ne komuniciraju na suvremenom jeziku. Dakle, kada se u svim podruèjima, interpretacija istièe drugim kategorijama. Jedan od njih je i konferencijski tumaèenje. I ¹to se zapravo oslanjaju i kako ih koristiti?

https://mirpatches.eu MirapatchesMirapatches - Uèinkovito rje¹enje za tretman za mr¹avljenje.

©to se sastoji od konferencijskog tumaèenja?Takva tumaèenja konferencija veæinom se odvijaju u konferencijskoj grupi. Mogu se prikazati tijekom razlièitih rasprava ili va¾nih poslovnih sastanaka. Mo¾e biti meðu njima da daju tumaèenja uzastopno ili istodobno. Ako je, u intervjuu, vrijednost znakova iz drugih zemalja veæa, najèe¹æe se tra¾e simultani prijevodi. Ove uzastopne one manje su i manje kori¹tene jer ne donose stvarno lijepe rezultate.

Institucionalno i privatno tr¾i¹teDijelimo konferencijski prijevodi na dva naèina. Takoðer se radi o institucionalnom tr¾i¹tu kao io privatnom tr¾i¹tu. Meðunarodne institucije poput EDC-a èesto organiziraju vi¹ejeziène sastanke. Zatim ¾elite trenirati s nekoliko drugih jezika na neki prethodno uspostavljeni materinski jezik prevoditelja. Takav tumaè konferencije mora to pokazati s velikim znanjem i praktiènim vje¹tinama. Nije dovoljno samo ovdje govoriti engleski. Dobar prevoditelj konferencije trebao bi teèno govoriti na razlièitim jezicima. Zahvaljujuæi tome moæi æe automatski prevesti èitave konferencije, bez obzira na to tko sudjeluje u njima. Meðutim, kada je u pitanju privatno tr¾i¹te, cijela stvar izgleda malo drugaèije. Privatne institucije obièno preferiraju dvojeziène sastanke. Ljudi iz dvije druge zemlje sudjeluju na takvim konferencijama. Na sastanku se stoga preporuèuju prevoditelji koji teku samo dva jezika.

®elite li postati prevoditelj?Dakle, ako razmi¹ljamo o samom prevoðenju prevoditelja, trebamo pro¹iriti na¹e znanje o ovom materijalu. Tumaèenje veæ stvara izravne podkategorije. Ako se ¾elimo baviti konferencijskim prevoðenjem, moramo imati toliko znanja. Trebamo biti teèni u barem nekim stranim jezicima. Zahvaljujuæi tome, meðunarodne institucije æe imati koristi od svojih usluga. Meðutim, ako radimo za njih, brzo æemo pobolj¹ati na¹e znanje i mi æemo pru¾iti priliku da postignemo sve uèinkovitije prakse.