Tajni tvo fk 04 hm

Tajni¹tvo je gotovo u svim markama i organizacijama, jer je zahvaljujuæi njemu dodatno zdravo strujanje dokumenata potrebnih za voðenje cijele organizacije. Funkcioniranje tajni¹tva potrebno je prilagoditi suvremenim metodama komunikacije, a uz to zadovoljiti rastuæe zahtjeve za uèinkovitim i brzim protokom informacija.

Za osobu koja vodi tajni¹tvo najkompatibilnije rje¹enje je raèunalni program, jer znaèajno pobolj¹ava uèinkovitost knjige s dokumentima. Posebni softver za tajni¹tvo mo¾e imati nekoliko funkcija, od kojih valja spomenuti sljedeæe:• Evidencije dokumenata (npr. Narud¾be, ponude, pritu¾be, dokumenti zaposlenika,• Zapis o korespondenciji (dolazne i odlazne,• Registar faktura kupnje i prodaje,• Registar izvoðaèa,• Imenik internih kontakata,• Elektronski adresar (s moguæno¹æu adresiranja omotnica,• Raspored sastanaka,• Obrasci pisama i materijala.Imajuæi plan, osoba odgovorna za rad tajni¹tva je ponajprije ponuda pronala¾enja velike kolièine materijala i sve prepiske, zahvaljujuæi urednim registrima s automatskom funkcijom pretra¾ivanja. Zahvaljujuæi programu, pobolj¹ana je cirkulacija internih dokumenata u korporaciji, ¹to svakako ima sna¾no znaèenje za tvrtke s opse¾nom strukturom i za iznimnu skupinu zaposlenika. Stvaranje dokumenata i slanje velike kolièine korespondencije takoðer prestaju biti predmetom. Ovaj univerzalni ureðaj mo¾e se prilagoditi potrebama svake institucije i tipu tajni¹tva. A ¹to je najva¾nije, zahvaljujuæi elektronièkom pohranjivanju dokumenata, mo¾ete znaèajno smanjiti kolièinu papira koji se koristi u tvrtki i broj veziva.