Sustav sigurnosti hrane na primjeru odabrane prehrambene industrije

Uporni entuzijasti vo¾nje na vozilu nisu uskraæeni za u¾ivanje u vo¾nji bicikla èak i za vrijeme oèekivane ki¹e. Obja¹njavaju da dobra odjeæa za ki¹u za biciklizam ne èini nikakvu razliku izmeðu vo¾nje biciklom na ki¹i i kada je vrijeme dobro. & Nbsp; Ovdje je potencijalna kabanica za biciklizam i rangiranje najbolje opreme za ki¹u, iako æe vas samo voditi do posljednje. ¹to tra¾iti pri kupnji. Kao ¹to znate, na¹a oèekivanja bit æe nova tijekom izleta na laganu ki¹icu i izlet na polje, gdje je vrijeme hirovita u prirodi.

Lagana ki¹na jakna - njezina je osnovna znaèajka posljednja koja te¾i mnogo, a kad je presavijena, ima malo prostora. To je jedini izlaz kada izaðemo na vo¾nju u neizvjesnom vremenu, ali vjerojatno ne za konstantan pljusak. Njegov krajnji nedostatak je osjetljiva propusnost zraka, tj. Nakon dugog razdoblja napornog rada, na¹e se tijelo mo¾e pretjerano znojiti i poèeti æemo se osjeæati u sauni.Tradicionalna ki¹na jakna - hladnija je i deblja od ranije opisane jakne za ki¹u, ali nije pogodna za ¹etnju, nego za ¹etnju. Najbolja jakna za ki¹u trebala bi ukljuèivati ovratnik za stajanje, blago ispru¾en leða (kako bi za¹titili na¹e bubrege od hlaðenja i barem jedan d¾ep za male predmete. ©to je jo¹ vi¹e, ova vrsta sportskih kabanica opremljena je membranom, zahvaljujuæi kojoj nam odjeæa ne samo da poma¾e od ki¹e, nego i odvaja znoj, zahvaljujuæi èemu nakon velikog znoja ne osjeæamo neugodan osjeæaj kuhanja.Ki¹ne hlaèe - izbor izgleda isto kao i sa jaknama. Ili lagani, ali lagano prozraèni, ili malo deblji, ali iscrpljujuæi znoj. Najva¾nije je obratiti pa¾nju na to jesu li ki¹na vijeæa nosila hlaèe i hlaèe, po moguænosti bez skidanja obuæe (ponekad je moguæe da kada doðemo do ki¹e nismo niti spremni niti smo spremni podesiti hlaèe.

Ki¹no odijelo za biciklizam mo¾e brojati sve gore navedene odjeæe. Dodatna opcija su i posebne za¹titne ki¹e za kacigu, cipele i rukavice. Meðutim, hoæe li se s njima postupati prvenstveno, trebat æe od drugih sklonosti biciklista i uvjeta u kojima se on nalazi.