Softver za prijevoznieke tvrtke

Osobe koje vode kampanju za ugostiteljstvo dobro znaju koliko je va¾no imati blisku i funkcionalnu slu¾bu za korisnike. Obièno u stvarnim i èesto posjeæenim prostorima, u kojima ima puno narud¾bi, lako je pogre¹no ili previdjeti. Pravi softver, koji pobolj¹ava rad restorana, bara ili novog gastronomskog elementa, znaèajno pojednostavljuje rad, ¹to æe poveæati zadovoljstvo ne samo klijenta, nego i zaposlenika. ©to bi trebalo karakterizirati takav program?

Inovativno rje¹enje je kori¹tenje zaslona osjetljivog na dodir. Zahvaljujuæi trenutnom trenutku pru¾anja usluge, program je doveden do apsolutnog minimuma, a osim toga, obuka zaposlenika za upravljanje ovim planom je kratka i mirna. Bez sumnje, intuitivnost æe biti veliko olak¹anje, pogotovo zato ¹to æe veæina zaposlenika ugostiteljskog objekta poslu¾iti softver. Iz posljednjeg razloga, neophodna je izrada modularnog programa, koji omoguæuje da zadatak uskladi sa zahtjevima vlasnika restorana ili bara.

Takav program takoðer ne bi trebao samo pobolj¹ati rad, veæ i poslodavcu dati moguænost da kontrolira vrijeme djelovanja i oblike slu¾enja zaposlenika. Potrebno je odr¾avati uèinkovitu razmjenu podataka izmeðu posluga u sobu, kuhinje i upravljanja, kao i uvoðenje novih jela, promjena cijena ili programa bonusa ili rabata za stalne kupce. Fleksibilnost u prilagoðavanju pitanjima korisnika velika je prednost takvog softvera. Piæa iz najzdravijih programa ove vrste na tr¾i¹tu je gastro pos program, koji ima sve gore navedene znaèajke, kao i mnoge nove. Idealno rje¹enje za vlasnike pizzerije, kuæe s fast food ili restoranima. Sveobuhvatna usluga cijele prostorije, znaèajno pobolj¹anje komunikacije izmeðu pojedinih skupina ljudi u baru i moguænost uvoðenja sorti vrijednosti su koje bi trebale uvjeriti svakog poduzetnika koji djeluje u ugostiteljskom odjelu da se upozna sa sada¹njim izgledom.