Rezae krumpira

Atex trening ili opseg obuke razvija se i pobolj¹ava za potrebe poznatog pojedinca ili organizacije. Sljedeæi popis prikazuje najva¾nija pitanja na temelju kojih se razvija konaèni plan obuke. Taj se popis mo¾e, u opravdanim sluèajevima, pro¹iriti i na dodatna pitanja.

Atex dr¾avna obuka:pravna osnova u kombinaciji s eksplozivnom sigurno¹æu: ATEX direktiva 137 i nacionalni propisi,ATEX95 direktiva i nacionalni propisi; & nbsp; meðusobnih odnosa izmeðu ATEX137 i ATEX95 direktiva,zakonske osnove za¹tite od po¾ara: Pravilnik Ministarstva unutarnjih poslova i uprave od 7. lipnja 2010. godine o za¹titi od po¾ara objekata, graðevinskih konstrukcija i stanova; meðusobne odnose s naèelom ATEX137,va¾na pravila za procjenu i lociranje eksplozivnih zona; ekstremna procjena prikladnosti eksplozivnih parametara plinova, tekuæina i para pra¹ine,elektrostatièko uzemljenje - pote¹koæe te¾ine, obrasci i moguæa tehnolo¹ka rje¹enja,vrste za¹tite od eksplozije koje se koriste u industriji i va¾na pravila za njihov odabir; glavna naèela za¹tite postrojenja od eksplozije,primjeri jedinica koji ilustriraju uèinkovitost kori¹tenja pojedinaènih sustava za¹tite od eksplozije,osnovna naèela sigurnog rada i rada strojeva u potencijalno eksplozivnim atmosferama,primjeri eksplozija u sektoru,stupanj i dostupnost ventilacije i domet eksplozivne zone eksplozije, na primjer plinskih instalacija, vodika, plina propan-butan, acetilena; mjesta za punjenje baterija, ormari za povjerenje za spremanje kemikalija,elektrièni strojevi u potencijalno eksplozivnim atmosferama - opæe smjernice za ugradnju ureðaja,prijetnja opasne nesreæe u sektoru; odabrane pote¹koæe vezane uz skladi¹tenje, otpra¹ivanje, sustave za rukovanje ugljenom u elektranama, ogranièenja vezana uz kori¹tenje sustava za otklanjanje eksplozijeprocesa i brze opasnosti na vodovima biomase.