Programi koji podr avaju pediciju

Enova softver pripada klasi ERP (Enterprise Resource Planning, tj. Programima koji podr¾avaju upravljanje resursima tvrtke i poduzeæa. Proizvoðaè je Soneta Sp. z o.o. Ova je aplikacija izraðena u modularnom stilu. Svaki od njih le¾i iza razlièitog podruèja poslovanja tvrtke (fakturiranje, obraèun plaæa, upravljanje ljudskim resursima, raèunovodstvo, prodaja, skladi¹te, naplata dugova, itd.. Softver se mo¾e kupiti od ovla¹tenog partnera, enova kraków.

Program Enova je iznimno potreban. Dobro radi s kompliciranim softverom i razlièitim operativnim metodama. Dizajniran za mlada i srednja poduzeæa koja se bave drugim industrijama. Njegova usluga je izuzetno prirodna zahvaljujuæi jasnom grafièkom suèelju. Drugi i predivan trening u njegovoj uporabi je nepotreban.Softver Enova pru¾a vam priliku da se udobno smjestite. je estetsko i veliko rje¹enje. U sluèaju bilo kakvih problema s uslugom, mo¾ete se obratiti proizvoðaèu ili ovla¹tenom predstavniku koji æe odgovoriti na sva pitanja. Osim toga, ugovor o licenci osigurava klijentu pristup "posljednjoj telefonskoj liniji" s lijeènicima (5 dana u tjednu.Program Enova postoji na domaæem tr¾i¹tu od 2002. godine i na toj je razini stekao povjerenje oko 6.500 tvrtki i poduzeæa. Dobitnik je i inovacije godine 2011 i Grand Prix CRM 2007.Ovaj se sustav prilagoðava isteku roka za odreðenu instituciju. Njegova ekspanzija ne zahtijeva njegovu reorganizaciju, poznatu migracijsku i baznu komunikaciju. Enova pohranjuje definirano cijelo vrijeme postojanja poduzeæa. Samo jedan element programa podlije¾e razmjeni.Soneta je takoðer kreirala posebnu verziju softvera za Ured za porezno savjetovanje i raèunovodstvene urede. Zahvaljujuæi tome, postoji dodatna usluga korisnicima u podruèju raèunovodstva na temelju pau¹alnog iznosa i poslovnih knjiga.