Program za prijevozna poduzeaea

African Mango

Istra¾ivanje pokazuje da se odabiru odgovarajuæeg programa za tvrtku treba pristupiti s oprezom. Hoæe li se pokazati da su nam alati pokazali da su djelotvorni i da æe imati pozitivan uèinak na rast tvrtke ¾eli u odreðenom kapacitetu od preciznog odreðivanja cilja koji treba ispuniti. Meðutim, tro¹kovi novih IT rje¹enja za mnoge tvrtke - osobito one za mlade - mogu biti preveliki da bi mogli priu¹titi pogre¹ku.

Proizvoðaèi svjesni tih problema sve vi¹e dijele nove sustave distribucije softvera. To je svakako optima demo program koji æe provjeriti funkcionalnost ovog alata u razdoblju od 60 dana. Nakon ove sezone, kupac mora odluèiti hoæe li dobiti softver ili ga podnijeti. U uspjehu, kada kupac odluèi nastaviti svoju sudbinu, on ima priliku prenijeti veæ postojeæu bazu poznatu iz demo skupina na punopravnu skupinu. Va¾no je napomenuti da je projekt u demo klasi pun moguænosti koje su jeftine u punoj verziji. Jedini uvjet je stanje koje je va¾no izvuæi iz aplikacije. Tvrtka koja se bavi ovom vrstom rje¹enja mo¾e kupiti optima demo verziju, s kartice proizvoðaèa nakon popunjavanja obrasca za registraciju, ili ga naruèiti na CD-u na adresu tvrtke. Ureðaj u posljednjoj opciji je ¹iroka podr¹ka proizvoðaèa, zato je uspjeh u sluèaju korisnika, postoje problemi s njegovom podr¹kom, meðutim, on mo¾e koristiti tehnièku uplatu. Takoðer na web kartici su odgovorni materijali koji æe raditi u dobroj izgradnji ovog sustava. Dodatna prednost optima programa je i èinjenica da je brzo spremna za bazu podataka. Ono ¹to mislimo je njihovo otvaranje koje oduzima puno vremena, ali na mali naèin æemo instalirati demo bazu podataka koja sadr¾i primjerna rje¹enja. Zahvaljujuæi tome, mo¾emo testirati sve moguænosti programa na njemu. Njihova instalacija takoðer ne bi trebala davati probleme èak ni neiskusnim korisnicima ovog softvera.