Program sufinanciranja poduzeaea iz zus a

Program CDN Klasyka nije samo koherentna, veæ i ponuda namijenjena i malim, a takoðer i malim poduzeæima koja djeluju u sferi proizvodnje, usluga, ali i komercijalnih.

Cjelokupni sustav CDN paketa prikupljen je iz tri vrste programa. Plan skladi¹tenja i fakturiranja je najva¾niji, gdje mo¾emo pronaæi ++, fakture. Za druge postoji financijski i raèunovodstveni plan koji ukljuèuje poreznu knjigu i knjigu trgovanja. Treæe, ovo je HR plan i plan plaæa, gdje mo¾ete pronaæi Pay Plus, Payroll i HR.1 Tvrtke ++, Invoices - to su projekti opremljeni velikim rasponom funkcija koje omoguæuju uèinkovitu i blisku podr¹ku poslovnih i uslu¾nih procesa u poduzeæu.2 Porezna knjiga, trgovaèka knjiga - ideje koje znaèajno pobolj¹avaju rad bez navoðenja usvojenog naèina evidentiranja gospodarskih dogaðaja. Oni pobolj¹avaju rad raèunovodstvenog odjela.3 Plaæe plus, plaæe i ljudski resursi su ideje koje sna¾no podupiru cjelokupne procese odluèivanja koji su u dalekoj dominaciji na temelju uvijek prikupljenih podataka u bazi podataka sustava.Iz grupe visoko izlistanih programa, svaki èovjek mo¾e izabrati prave proizvode za na¹u tvrtku i prilagoditi ih.Cijeli CDN klasièni paket uèinkovit je i fleksibilan. Programi su brandirani raèunalni sustavi podataka za poslovne usluge. Oni implementiraju umjesto MS-DOS-a. Kao operativni sustav mo¾ete koristiti i Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. Oni su iznenadni i trajni, a cijelo tijelo je savr¹eno. Stoga ne postoji samo najbolji, veæ i najljep¹i paket meðu poduzetnicima.Pouzdana prednost cjelokupnog tijela Comarch ERP Klasyke postoji kada postoji da je izgraðena na rastuæoj stopi PDV-a i bilo kakvim drugim izmjenama u vlastitom zakonodavstvu u perspektivi toga, kada je to jo¹ ugodnije. Program besprijekorno broji poreze i vodi evidenciju dobro. Klijenti s raspravljenim paketom samo u pozitivnoj ¹koli pojavljuju se o tome. Aktualni programi stalno se a¾uriraju veæ vi¹e od dvadeset godina, zahvaljujuæi kojima su stekli veliku skupinu prista¹a i klijenata koji ih daju.