Program naplate za gara u

Na domaæem tr¾i¹tu postoji velika konkurencija na podruèju programa fakturiranja. Tr¾i¹te nudi i besplatne i testne programe te velike programe koji se plaæaju. U ovom èlanku raspravljat æu o preostaloj polovici programa koji su korisni u besplatnoj opciji. Prvi od projekata o kojima se danas raspravljalo je program za obraèun PDV-a "Draco".

Money Amulet

Ovaj se program takoðer koristi za bilje¾enje prodajnih dokumenata u uslu¾nim i trgovaèkim poduzeæima. Na¾alost, bolest ovog aran¾mana je nedostatak naèina upravljanja skladi¹tem. Program ima niz drugih korisnih funkcija. Tada se preporuèuju fakture i ispravci prodajnih dokumenata, plaæanja KP-a i KW plaæanja, gotovinski izvje¹taji, dokumenti bez plaæanja kamata, pozivnice za cijene, te izvan upravljanja korisnièkim i materijalnim datotekama, zajedno s generiranjem svih oblika izvje¹æa u trenutno dostupnim grafièkim izvje¹æima. Zahvaljujuæi primijenjenoj funkciji definiranja naèina numeriranja faktura, i pru¾anje vlastitih komentara voðenjem zapisa zaustavlja moæ koja je jednostavnija nego ¹to je to prostor u uspjehu programa koji ne nude. Drugi od bolesti programa Dra¹kog fakturiranja je djelovanje provedene blagajne. Softver za obraèun PDV-a je savr¹eno opisan u onom koji je prilo¾en uz njegov korisnièki priruènik. Program jednostavnog fakturiranja postoji u dvije verzije. U broju koji je besplatan, naæi æemo ogranièen broj radova nakon uvoda, s kojima mo¾emo znati da li æe nam puna varijanta sustava biti prikladna. Ako ne, ni¹ta ne ostaje na granici za odabir softvera koji nudi drugi proizvoðaè programa za fakturiranje. Program Draco - PDV faktura primijetio je ¹iroki krug korisnika. Softver, koji je otvoren na svim vrstama web-mjesta i programa, u¾iva nepopustljiv interes korisnika. Na internetskim portalima mo¾emo pronaæi besplatnu varijaciju ovog softvera koji je do sada preuzet ¹ezdeset ¹est tisuæa puta!