Procjenu uspostave trgovine

Kada planirate postaviti vlastitu mesnicu, morate obratiti pozornost na nekoliko aspekata. Veæina njih se ne razlikuje od onih za koje biste morali otvoriti drugu trgovinu, ali u sluèaju mesnice postoje neki dodatni propisi koji se odnose na sigurnost hrane. I gdje poèeti? Na poèetku morate uspostaviti vlastiti posao. Ovdje neæe biti trajnih razlika u usporedbi s kasnijim aktivnostima. Tako æete u banci morati postaviti raèun tvrtke, dobiti markice, dobiti NIP i REGON broj.

Sljedeæi korak je odabrati dobro mjesto. Ako odaberemo mjesto koje je prethodno bilo kori¹teno za posljednji tip aktivnosti, neæemo prepoznati nikakve probleme jer æe on ispuniti sve kriterije propisane zakonom. No, u uspjehu kako æemo prilagoditi prostorije, koje su prije bile npr. Prodavaonica odjeæe, trebat æe nam da se prilagodi zahtjevima. U sluèaju da æete montirati kuæu od nule, ne zaboravite ispuniti sve sanitarne zahtjeve. Kada ste sada, sljedeæi korak æe biti kupovina dobre opreme u kojoj æete za¹tititi hranu i razne vrste opreme. & nbsp; kao, na primjer, profesionalni rezaè mesa. Maga rezaè je automatski stroj za umirivanje suhog mesa, u¾iva veliku popularnost meðu vlasnicima mesara. & nbsp; Naravno, odabir prave opreme ¾eli iz bogatstva va¹eg portfelja. Meðutim, ako ¾elite imati bolju opremu, uvijek mo¾ete imati koristi od perspektive leasinga. Druga moguænost je previ¹e iskori¹tena oprema koja je uvijek u ispravnom stanju, ali je zamijenjena svje¾ijom opremom. Takoðer je moguæe uzeti bankovni kredit za sljedeæu opremu. Ako trenutno imate opremu za trgovine, mo¾ete poèeti uvoz robe. U dana¹njem uspjehu mo¾ete potpisati ugovor s tvrtkom za proizvodnju mesa za jednu aukciju mesa jednog proizvoðaèa ili potpisati ugovore s mnogim malim proizvoðaèima. U ranim uspjesima, mo¾ete èekati dublje cijene, ali kvaliteta uèinaka bit æe potpuno veæa u uspjehu kupnje mesa od malih poduzetnika. Posljednji korak je zapo¹ljavanje osoblja koje æe osigurati proizvode i pripremiti meso. Vrijedi zaposliti ljude koji trenutno imaju osjeæaj za slièan posao. Naravno, va¾no je zapamtiti da sve ove uloge moraju imati otvorenu Sanepid knjigu.