Pravni i pravni prijevod

Mini-market Insoft je stoga gotovinski projekt pripremljen za trgovine koje se upravljaju iz sredi¹njeg ureda mre¾e. Sve aktivnosti osoblja u supermarketima usmjerene su na usluge i prodaju potro¹aèa, a ostali poslovi su automatizirani i smanjeni. Trgovaèki softver PC-Market Insoft u Bazu i Mini-Market Insoft u kompozicijama su rje¹enja napravljena iz razmatranja usluge mre¾e vlastitih trgovina ili obavljanja funkcije u obliku fran¹ize. U ovom rasporedu, uloga karakteristiène toèke za Mini-Market rje¹enje ispunjava PC-Market softver.

Zahvaljujuæi ovom obliku, imamo priliku automatski povuæi iz svih komponenti i funkcionalnosti PC-Market softvera. Sredi¹nja mre¾a mo¾e nadzirati rad svake trgovine, vr¹iti analize i, prema tome, donositi odluke o pretovaru robe robom, upravljanjem asortimanom i cijenama.

©to daje Mini-market Insoft sustav?Mini-Market Insoft sustav ploèa, vjerojatno ¾ivjeti preporuèeno na dodir ureðaja. Èlanci mogu biti predstavljeni i mogu se primijeniti na njihove parametre, mo¾ete ih dodijeliti uklanjanje.

Zahvaljujuæi uno¹enju isporuka u vijeæa i provjeri ispravnosti isporuka u skladi¹tu kori¹tenjem kolektora, u¹tedjet æete puno vremena.

Podr¹ka za sustave lojalnosti koji se temelje na popustima i ciljevima. Pravila su definirana centralno, a èitanje kartice automatski odobrava pravila o rabatu na ugovorima.

Sustav æe kupiti za pregled stanja robe u stvarnoj sezoni, tako da mo¾ete brzo odluèiti o sljedeæoj isporuci ili prijenosu robe izmeðu trgovina.

Mini-market Insoft program podr¾ava vi¹ejeziène moguænosti, ¹to daje jednostavan sustav za cijeli lanac trgovina, bez obzira u kojoj se zemlji nalaze.

Mini-tr¾i¹te Insoft izvje¹æa cijelo vrijeme, ukljuèujuæi koji su interesi prodani, koliko novca se mo¾e vidjeti u blagajnama u nekim trgovinama, kakvu mar¾u su kupili na prodanoj robi.