Pravne datoteke

Znaèajna odstupanja u zakonskim propisima ogranièena na sigurnost u Europskoj uniji, posebice u podruèjima opasnosti od eksplozije metana i ugljene pra¹ine, prouzroèila su da ih se smanji smanjenjem stvaranjem odgovarajuæe direktive. Stoga je stvorena ATEX direktiva za zone koje su izravno izlo¾ene eksploziji.

Dru¹tvo ovog pravnog materijala na francuskom se predstavlja upravo ono ¹to Atmosfera zvuèiEksplozivno. Glavni zadatak ove direktive bio je ¹to je moguæe br¾e smanjiti rizik od eksplozije metana ili ugljene pra¹ine u blizini opasnog podruèja. U odnosu na posljednji izgovoreni dokument ¹iroko je ogranièen na za¹titne organizme kada i na ureðaje koji se koriste na podruèjima izlo¾enim riziku od eksplozije. Takoðer govorim o elektriènim ureðajima.U skladu sa zakonskim odredbama ATEX direktive, opasnost od eksplozije u navedenim prostorima mo¾e potjecati iz skladi¹tenja, proizvodnje i, nadalje, uporabe tvari koje mogu biti uzrokovane navodnom eksplozijom u proizvodu pomije¹anom s zrakom ili s preostalom tvari. U odjeljku ovih tvari mo¾ete navesti prvenstveno zapaljive tekuæine i njihove pare kao ¹to su alkoholi, eteri i benzini. Osim toga, mo¾ete ukljuèiti zapaljive plinove kao ¹to su butan, propan, acetilen. Ostali sadr¾aji imali su, kao ¹to su vlakna kao ¹to su kositra pra¹ina, aluminijska pra¹ina, drvna pra¹ina ili ugljena pra¹ina.Ali nemoguæe je opisati sve ¹to se dogaða u ovom dokumentu. Stoga, pri prouèavanju ovog normativnog akta opæenito, treba napomenuti da se njime definiraju cjelokupni uvjeti i ¾elje u podruèju organizama i ureðaja koji se poslu¾uju u eksplozivnim podruèjima. Meðutim, detaljne informacije mogu se izdvojiti u suprotnim dokumentima. Treba samo zapamtiti da drugi dokumenti koji reguliraju opseg eksplozivnih zona s metanom ili ugljenom pra¹inom ne mogu biti ni na koji naèin nespojivi s naèelom ATEX.Takoðer treba napomenuti da bi svaka oprema koja se poslu¾uje u opasnim podruèjima ¾eljela biti toèno oznaèena oznakom CE, ¹to znaèi da je taj zahtjev zahtijevao postupak ocjenjivanja sukladnosti koji je obavila prijavljena osoba.

Nova direktiva o rje¹enju (jer se to zove ATEX informacija u uspjehu neusklaðenosti alata u eksplozivnim podruèjima pokazuje da dr¾ava èlanica mo¾e poduzeti korake za povlaèenje takvih ureðaja.