Potomci i margine

Uobièajeno je da svaki brak poène sanjati o poveæanju odnosa s dva èovjeka za novog èlana obitelji nakon nekog vremena. Ako napori za dugo razdoblje ne donesu ¾eljene rezultate, trebali biste poèeti tra¾iti uzroke problema. ©to prije poènemo lijeèiti neplodnost, to æemo te¾e èekati na ¾eljenog potomka.

Neplodnost je bolest koja se mo¾e izlijeèiti, zbog èega nismo osuðeni na cilj ¾ivota. Poznato je da je najva¾niji trenutak u ciklusu ¾ene u kojoj mo¾e doæi do oplodnje razdoblje plodnih dana. Ali za mnoge ¾ene ovaj sastojak nije moguæe razumjeti. Problem se pogor¹ava, kako radimo s nekoliko menstruacija. Osobi je te¹ko procijeniti kada je do¹lo do ovulacije. Stoga trebate ¹to prije otiæi ginekologu. On æe razgovarati s pacijentom i dati mu konzultacije. Lijeèenje neplodnosti zapoèinje nizom osnovnih testova u suvremenom ultrazvuku jajovoda. Prohodnost cijevi je kljuèno pitanje. Sve okluzije uzrokuju upalu, odnosno bakterije i infekcije. Na pojavu jajovoda utjeèu i operacije, pobaèaj i ektopiène trudnoæe. Takoðer je va¾an intrauterini ureðaj za kontracepciju. Razlog za neplodnost je vjerojatno i poremeæena hormonalna ekonomija. Razina bilo kojeg hormona je abnormalna, ¹to blokira ovulaciju. Oni su od velike va¾nosti iznad bolesti za koje je pacijent. Najèe¹æe su to poremeæaji ¹titnjaèe, znaèajna prekomjerna te¾ina, sindrom policistiènih jajnika, restriktivni gubitak te¾ine ili dugotrajni stres. Kod ljudi se ispituje svaka skupina sperme. Trebate provjeriti je li sperma znaèajna za izgradnju i mobilnost, a dio njih je dobar. Tijekom infekcije mo¾e se o¹tetiti vas deferens ili testisi, ¹to mo¾e dovesti do te¹kog sazrijevanja sperme ili èak do njihovog nedostatka. Lijeèenje se sastoji od lijeèenja svih cista, mioma ili pro¹irenih vena. Takoðer biste trebali provjeriti moguæe nedostatke u izgradnji reproduktivnih organa. Postoje sluèajevi u kojima su uzroci neplodnosti nepoznati. To je jedina prilika za par koji u¾iva biti apsolutno u sredi¹tu umjetne oplodnje.