Izvoz robe na teritoriju eu

U tim vremenima voðenje poduzeæa iskljuèivo na poljskom tr¾i¹tu mo¾e se pokazati neadekvatnim. Ne samo vlasnici velikih tvrtki, veæ i mali poduzetnici brzo su do¹li do takvog zakljuèka. I jedini i sljedeæi poku¹avaju pro¹iriti skupinu svoje ciljne publike ne samo za ljude drugih zemalja, veæ ponekad i za druge kontinente. U pro¹losti, najva¾nija i najdalekose¾nija dobra akcija bila je odrediti proizvodnju proizvoda koji bi bio odlièan za azijsko tr¾i¹te, a sada se izvoz u Rusiju dobro vidi. Stoga je sada svaki poduzetnik svjestan èinjenice da je uloga tumaèa na sastancima izuzetno va¾na. Nitko zato ¹to ne ¾eli da vlasnik tvrtke govori na jezicima svih izvoðaèa, ali svi oèekuju da æe sastancima biti osiguran dobar prevoditelj koji æe temeljito prevesti svaku rijeè koja je pala iz usta vlasnika.Naravno, sve se svodi na to da je predsjednik jezièna vje¹tina, ili postoji zaposlenik koji mo¾e izgovoriti izvoðaèa. Uvijek biste trebali razmi¹ljati o tome da je interpretacija u¾ivo iznimno stresan posao koji ne mogu svatko, pa ni sa najzdravijim znanjem jezika, uèiniti. Zove se da rad tumaèa koji obavlja nekvalificirani zaposlenik koji uopæe nije struènjak, nova situacija uvijek bude pod stresom, neæe prevesti ni rijeè, ili æe se muca otvoriti, ¹to prijevod èini neshvatljivim, a nama kao vlasnikom tvrtka æe izlagati kupce na ismijavanje ili, u najkraæem moguæem roku, neæe biti sklonosti suradnji.Ono ¹to je vrlo, uèenje jezika nije dovoljno. Uloga tumaèa je vi¹e od poznavanja terminologije u kombinaciji sa sadr¾ajem sastanka. Osim toga, profesionalni prevoditelji su ¾ene s pravilnom dikcijom i dobro prakticiranom kratkoroènom pamæenjem, zahvaljujuæi kojoj æe njihovi utjecaji biti dostupni korisniku, glatki i toèni. A kada znate, najgore ¹to se mo¾e dogoditi na sastancima s glavama koji govore razlièite jezike je proces razumijevanja izmeðu stranaka i insinuacija jeziène barijere.

Izvor: Lingualab