Izobrazba tenaca 2013

Novo tr¾i¹te se neprestano mijenja, ¹to stvara ne samo ostale ceste, nego i stvara nove vrste konkurencije, dok je financijski kontroling instrument koji se bavi prouèavanjem financijskih prioriteta tvrtke. Beskompromisna konkurencija potièe poduzeæa da promatraju financije i smanjuju prekomjernu potro¹nju. Financijski nadzor je dijagnostièko sredstvo za planiranje, koordinaciju i voðenje operativnih tro¹kova za kontrolu dobrih poslovnih procesa. Jasna vizija stvarnosti i brzina reakcije odreðuju kvalitetu i uèinkovitost upravljanja, zbog èega tvrtke nastoje odr¾ati razumnu organizaciju svoje imovine. Tretmani koji tvore prirodu financijskog kontrolinga su, meðu ostalima utvrðivanja potra¾nje za gotovinom, profitabilnosti vrste financiranja dru¹tva, stope i raèuna voæa, kao i fizièke likvidnosti i procjene uèinkovitosti kapitalnih ulaganja.

Zadatak ekonomskog kontrolinga je osigurati i oèuvati financijsku likvidnost tvrtke, tj. Sposobnost tvrtke da redovito ispunjava svoje obveze plaæanja. Financijski kontroling provodi se iz tri uzastopne faze, a to su: faza planiranja, provedbe i kontrole, dok je imovina i za¹tita pojedinih zadataka zadaæa kontrolora i financijskog upravitelja, a faza implementacije je riznièar. Ekonomski kontroling je prisutan u poslovnom upravljanju, kada aktivnost pokazuje znaèajke decentralizacije, koje se odreðuju davanjem ovlasti za dono¹enje odluka malim i ni¾im razinama rukovodstva zajedno s davanjem povratnih informacija o materijalnom utjecaju njihovih aktivnosti na rezultate tvrtke.