Izjava o sukladnosti

Izjava EZ-a o sukladnosti daje pisanu izjavu proizvoðaèa (ili ovla¹tenog zastupnika da je njegov proizvod odabran uz rezervu Europske unije. Te se informacije moraju odnositi na sam proizvod ili na puno proizvoda koji su jasno oznaèeni nazivom proizvoda ili ¹ifrom ili imaju razlièitu nedvosmislenu referencu. Proizvoðaè mora proizvod podvrgnuti analizama i izvr¹iti promjene koje odgovaraju zahtjevima direktiva.

Prije izdavanja izjave o sukladnosti, proizvodi moraju biti podvrgnuti postupcima ocjenjivanja sukladnosti i, ako je tako, ako je potrebno (jer proizlazi iz izvornih propisa, ti proizvodi moraju imati dobre certifikate. Postupak ocjenjivanja sukladnosti priprema se izvr¹avanjem odreðenih nizova radnji. U to se vrijeme nazivaju moduli i obièno znaèe velika slova. Izbor ovog niza ovisi o proizvoðaèu, koji je vjerojatno odabran prema vlastitom zadovoljstvu s lakoæom prikazanom u direktivi i koja se odnosi na proizvod. Za tehnièki prosjeène proizvode, slijed se mo¾e napraviti iz nekog elementa (npr. Modula A, a za naprednije proizvode to su postupci (npr. U uspjehu mjerila elektriène energije proizvoðaè mo¾e odabrati module B + D, B + F ili H1 . Zatim se dokumentiraju rast i uèinci zadataka. Proizvoðaè izdaje materijale koji imaju CE izjavu o sukladnosti. Velika odgovornost vezana uz izjavu proizvoðaèa o sukladnosti proizlazi iz posljednjeg, da je predviðeno da proizvod za koji je dokumentacija izraðena ispunjava sve va¾ne zahtjeve i da odgovara trenutnim odredbama.Ugovori o kompatibilnosti EZ-a trebaju sadr¾avati druge informacije prema sljedeæem obrascu (prema propisu ministra infrastrukture od 11. kolovoza 2004. o metodama deklariranja sukladnosti graðevnih proizvoda i naèinu oznaèavanja graðevnom oznakom:1. Jedinstveni identifikator proizvoda - broj XXXX2. Ime i adresa proizvoðaèa - a ako je i trenutno tra¾eno - i njegov europski ovla¹teni zastupnik3. Izjava o sukladnosti koja je izdana ostaje potpuna odgovornost proizvoðaèa (ili instalatera.4. Koja je svrha deklaracije - identifikator proizvoda koji æe omoguæiti reprodukciju njegovog sadr¾aja, ako je potrebno - prilo¾iti sliku5. Gore opisani predmet ove izjave jednak je relevantnom zakonodavstvu Zajednice (popis6. Upuæivanje na specifikacije ili upuæivanja na usklaðene standarde - na koje se izjava odnosi7. Prema potrebi, potrebno je dostaviti znanje prijavljene osobe koja je intervenirala i dala potvrdu8. Ostale dodatne informacije, kao ¹to su: na èije ime je potpisano ime, datum i stan izdanja, polo¾aj, ime i potpis.Nakon izdavanja izjave o sukladnosti, proizvod mo¾e dobiti oznaku CE. Prisutnost ove oznake na ambala¾i proizvoda navodi da zadovoljava potrebe direktiva Europske unije. Zainteresirani su za poslove vezane uz zdravlje i okoli¹, sigurnost kori¹tenja, te utvrðuju opasnosti koje bi proizvoðaè trebao otkloniti. Ako je proizvod podlo¾an ocjenjivanju sukladnosti i nema deklaraciju o sukladnosti, ne smije se umetati u kupnju ili se prevesti u dodjelu na licu mjesta Europske unije. Proizvoðaè ili uspjesi odgaðaju informacije kada se nalazi u blizini Europske unije - od njegovog europskog ovla¹tenog predstavnika.