Forum za psiholo ku podr ku

Chocolate slim

U ujedinjenim oblicima, izuzetno je moderno imati drugog terapeuta. U na¹em svijetu, prije nekoliko godina, ¾ene koje su putovale u psihologa ili psihoterapeuta nisu samo glorificirale, veæ su èak i prije svojih najmilijih sakrile tu èinjenicu i isti trenutak. Sreæom, mnogo se toga promijenilo i nema smisla izbjegavati informiranje da imate neke mentalne probleme ili probleme s razlièitim ovisnostima.

Zavisnici su tako izvanredno moæni, i ne radi se samo o tradicionalnim ovisnostima, poput alkoholizma ili ovisnosti o drogama. Sve je vi¹e ljudi ovisnik o kockanju, seksu, pa èak i raèunalnim igrama. Ono ¹to je zastra¹ujuæe, u ovom sluèaju problem je uglavnom zbog mnogih malih ljudi, èesto èak i djece.

Ljudi u kand¾ama ovisnosti vole sami sebe uvjeriti da je sve pod kontrolom i da zapravo mogu zaboraviti piti, pu¹iti ili igrati u svakom trenutku. Naravno, ovo je samo samo-obmana, te bi u skladu s tim veæ trebala tra¾iti pomoæ od struènjaka. Ponekad vam je potrebno uèinkovitije situacije, tako da je osoba uvjerena da upravo sada zvonite, a bez terapijske potpore puno æete postiæi.

Postoji toliko mnogo licenciranih terapeuta. Va¾no je pronaæi onu koja æe zapravo morati voditi tako kompliciran naèin izlaska iz ovisnosti. Trenutno ljudi najèe¹æe koriste internet za pretra¾ivanje unoseæi odgovarajuæe fraze, kao ¹to je terapija u Krakowu ili preporuèeni terapeut.

Va¾no je, meðutim, postati svjestan temeljnog pitanja. Naime, terapija je samo pristup dugom i èesto vrlo ozbiljnom radu na sebi. U temama iz norme to se stvara polako, pa je potrebno vrijeme da ih se ostavi. Te¹ko je oèekivati da æe dva ili tri posjeta biti dovoljna da se idealno stojimo licem u lice s sada¹njosti, ¹to je dovelo do terapeutovog ureda. Zasigurno nema recepta za preèace, naprotiv.

Takoðer bi trebao imati da nijedan terapeut ili psiholog nije èudotvorac, niti èarobnjak koji priziva èaroliju za rje¹avanje problema. Zapravo, ¾elim puno od osobe koja daje pomoæ. O tome, ili je toliko odluèna da se igra s jednostavnim problemima ili ovisnostima.