Fizika uzemljenja

Uzemljenje je posljednji uèinkovit oblik za¹tite od munje.Stoga je uzemljenje ¾ica koja dolazi iz vodièa, koji je dobro provodljiva baza.

Najbolje struje su voda, grafit, ¾eljezo, èelik, aluminij, zlato, bakar i srebro.Vodiè povezuje tijelo s elektrificiranim podom, takoðer u produktu ovog vezanja, elektrificirano tijelo vraæa ili prihvaæa naboj, posljedièno usmjereno na njegovu ravnodu¹nost.

Konstrukcija ureðaja za uzemljenje nije osobito komplicirana. Takav ureðaj je prilagoðen iz uzemljne elektrode i uzemljive ¾ice, spojnog kabela, stezaljke ili ¾ice i uzemljenja.Postoje izvorni tipovi uzemljenja. Prvi tipovi su: munja, pomoæna, uèinkovita i za¹titna uzemljenja.

https://neoproduct.eu/hr/motion-free-jedinstven-balzam-za-zajednicke-probleme/Motion Free Jedinstven balzam za zajedničke probleme

Stezaljke za uzemljenje igraju va¾nu ulogu u konstrukciji uzemljenja. Ovi terminali su izraðeni od aluminija i omoguæuju spajanje gromobrana na gradili¹tima. Stezaljke za uzemljenje ili uzemljenje dio su sustava uzemljenja konstrukcije i poma¾u elektriènom spoju odreðene skupine ¾ica u smislu uzemljenja.Stezaljke zbog svog dizajna kvalificiraju se za vlastite, pre¹ane, ravne; jednostavne pre¹e; kutno stisnuta ravna; kutno pritisnuto; off-line - pre¹ani spojevi.Vrsta spojnice koja se koristi i njezin dizajn odreðuje se, izmeðu ostalog, i brojem prikljuèenih ¾ica koje se koriste za uzemljenje.

Prikljuèak vodièa za uzemljenje na uzemljenje treba dobro stvoriti i ispuniti oèekivanja za elektrièno spajanje.U trenutnom predmetu, termit zavarivanje se vr¹i pomoæu press-stezaljki, navojnih stezaljki ili novih odreðenih mehanièkih spojeva. Mehanièke spojeve treba instalirati u skladu s pravilima utvrðenim u skladu s uputama proizvoðaèa.Prilikom izrade sustava za¹tite od udara munje, posebnu pa¾nju treba posvetiti kori¹tenim stezaljkama, koje u svakom sluèaju ne smiju o¹tetiti uzemljivaè ili uzemljivaè. Pri sastavljanju takvog sustava, informacija i primjena naèela je najva¾nija, da spojevi i ruèke koji se sastoje samo od lemljenog spoja ne osiguravaju visoku mehanièku èvrstoæu i mogu se o¹tetiti.