Fiskalna blagajna

Dr Farin Man

O¹tru fiskalnu kartu er-a285p trebala bi imati svi koji obavljaju na¹u gospodarsku djelatnost i njihovi prihodi prema¹ili graniènu vrijednost koju je uvelo Ministarstvo financija. Tada je takva osoba odgovorna za pisanje svakog prodanog proizvoda uz pomoæ blagajne. Ovaj mali elektronski ureðaj prvenstveno je namijenjen kupovnom registru i iznosu poreza (vruæe i PDV-a koji proizlazi iz maloprodaje proizvoda. Stoga je financijski fond osnova za prebrojavanje s poreznim naslovom.

Na koju æe se odluku odluèiti?Na prodaju je nekoliko naèina blagajne: POS blagajne, blagajne ECR-a, blagajne za jedno sjedalo, sustavne ili specijalizirane blagajne. Svi oni nose vlastiti poziv i, na primjer, specijalizirani blagajnici mogu se naæi, izmeðu ostalog, u ljekarnama, taksistima, autobusima ili restoranima.

Na modernom mjestu posebno ¾elimo pribli¾iti prednosti POS blagajne. Poènimo s obja¹njenjem ¹to je blagajna POS-a uopæe. POS blagajne, ili EPOS, od Electronic Point Of Sale English ¹to znaèi elektronièki sustav prodaje. Obièno su to raèunalne kvote u obliku fiskalnog pisaèa. Vrlo èesto dolazi do toga da postoji samo raèunalo opremljeno: monitorom, tipkovnicom, èitaèem barkoda, ekranom za kupca i èitaèem kreditnih kartica.

prednostiPrednosti blagajne POS su prvenstveno u tome ¹to njihov broj i stil mogu slobodno ¾ivjeti ovisno o potrebama odreðene trgovine. Dodatna prednost je ¹to fiskalni pisaè podlije¾e odobrenju i potrebno ga je servisirati. Ostatak elemenata blagajne koji postoje onoliko puta koliko je moguæe zamjenjuju i servisiraju prvom boljom uslugom. Nabrajajuæi prednosti POS blagajne nemoguæe je spomenuti da softver za tu blagajnu sigurno postoji i da se slobodno razvija i mijenja prema potrebama trgovine. Takoðer je vrijedno spomenuti da su takve blagajne opremljene tvrdim diskovima, koji se u stanu èuvaju i memoriraju na vrlo dugi vremenski period bilo kojeg broja izvr¹enih transakcija (poznavanje izdanog raèuna mo¾e se postaviti èak i nekoliko godina!. Na jednom kraju treba spomenuti da su kolièine lagane i vrlo jednostavne za uporabu.