Energije uklanjanja pra ine

Prije povezivanja cijelog sustava za ekstrakciju pra¹ine u odreðenoj prostoriji, mora se instalirati odgovarajuæi naèin usisavanja pra¹ine. Pravi sustav, odnosno sustav posebno dizajniran, individualno prilagoðen potrebama stana sa specifiènim opra¹ivanjem.

Projektiranje sustava za ekstrakciju pra¹ine je usluga koja se treba naruèiti dobrom in¾enjerskom poduzeæu. Prije nego ¹to æe ured ili njegovi zaposlenici biti ukljuèeni u osmi¹ljavanje metode, prvo moraju otkriti biljku i napraviti detaljne eksperimente i analize. U prirodi odabira odgovarajuæih ventilacijskih strojeva, na samom poèetku potrebno je upoznati specifiènosti poslovne proizvodnje i ispuniti prve dizajnerske radove temeljene na spoznajama i praksi. Sve bi trebalo biti èisto i lagano, tako da je u perspektivi projektirani sustav za odsisavanje pra¹ine pravilno programiran u odreðenoj jedinici. Prilikom ovih pred-projektnih analiza najva¾nije je procijeniti brzinu zraka u kontaminiranom interijeru, va¾no je odrediti broj izmjena zraka u mjestu zajedno sa sanepidu pravilima, te procijeniti brzinu zraka u cjevovodima kako bi se sprijeèila kontaminacija. Da æe se puno ispravno procijeniti i odrediti, sustav za uklanjanje pra¹ine bit æe dobro osmi¹ljen, zadovoljit æe na¹u vrijednost u perspektivi, a tro¹kovi njegove usluge neæe biti preveliki. Dobar naèin uklanjanja pra¹ine je i upuhivanje zraka u èistu dvoranu, kao i obnavljanje toplog zraka tijekom zime. Odabirom odgovarajuæih ureðaja za bru¹enje i dobrim sakupljaèima pra¹ine, zrak se ne samo proèi¹æava, nego i oporavlja u obliku topline ili svje¾eg zraka. Ispravno dizajniran sustav otpra¹ivanja, koji je uvelo rukovodstvo tvornice, dovoljan je da ga se jednostavno i strogo odr¾ava i èisti kako bi se izbjeglo zaèepljenje i trajno o¹teæenje. Zahvaljujuæi takvom ureðaju, svi alati za povlaèenje i provjetravanje uèinkovito æe obavljati na¹u ulogu, a zaposlenici æe stvoriti dobro oèi¹æene apartmane.