Elektrieno uzemljenje

Zadatak elektrostatskog uzemljenja raèuna na smanjenje rizika od eksplozije zapaljivih tvari na proizvodu elektrostatske iskre. Najèe¹æe se dodjeljuje u odjelu transporta i prerade zapaljivih plinova, pra¹aka i tekuæina.

Elektrostatièko uzemljenje mo¾e biti drugaèijeg oblika. Najti¹i i nekoliko kompliciranih modela opremljeni su stezaljkom za uzemljenje i iz kabela. Napredniji i tehnolo¹ki napredniji opremljeni su jedinicom za za¹titu uzemljenja, zahvaljujuæi kojoj je dopu¹teno isporuèiti ili transportirati proizvod, kada uzemljenje ostaje èisto.

Elektrostatièko uzemljenje obièno se kombinira tijekom utovara ili istovara ¾eljeznièkih i cestovnih cisterni, spremnika, baèava, big-bags ili elementi procesnih instalacija.

Kod punjenja ili pra¾njenja spremnika s razlièitim sadr¾ajem (npr. Spremnici s pra¹kom, granulama, tekuæinama mogu se stvoriti opasni elektrostatièki naboj. Izvor njihovog stvaranja je da ¾ive izuzetno mije¹anjem, pumpanjem ili prskanjem zapaljivih tvari. Elektrièni naboji nastaju kontaktom ili preru¹avanjem pojedinih èestica. Kolièina elektriènog naboja ovisit æe o elektrostatièkim svojstvima povr¹ina koje su u meðusobnom dodiru. Kao rezultat prirodne i iznenadne povezanosti s problemom uzemljenja ili nenapunjavanja, mo¾e se generirati kratkotrajni puls koji æe biti dostupan u obliku iskre.Nedostatak brige oko pra¾njenja iskre mo¾e rezultirati paljenjem smjese plina i zraka, ¹to znaèi eksploziju ili veliku eksploziju. Elektrostatièko uzemljenje eliminira opasnost od eksplozije zbog kontroliranog ispu¹tanja elektrostatièkih naboja.