Eksplozija melanholije

Eksploziju karakterizira brzo odvajanje velikog broja energije. Ovaj dogaðaj uzrokuje mnoge rizike. Eksplozije su najèe¹æe praæene naglim skokovima temperature i tlaka, emisije zraèenja (npr. U obliku munje ili svjetlosnog pulsa nuklearne eksplozije ili akustiènih valova (najèe¹æe je to zvuèna igra ili karakteristièan udarac ¹uta. Nije neosjetljivo da nekontrolirani fenomen ispunjava ljude strahom.

Koja su podruèja potencijalno eksplozivna? Najèe¹æe povr¹ine su one u kojima atmosfera u sluèaju potencijalne opasnosti mo¾e biti eksplozivna. Kao eksplozivna atmosfera znamo posebnu mje¹avinu zapaljivih tvari koje se nalaze u konstrukciji plinova, para ili magli, tj. Smjesa s zrakom u atmosferskim uvjetima, u kojima dovode do visokih temperatura. Va¾no je znati da u sferama samo iskre ili elektrièni luk mogu izazvati eksploziju.

Najvi¹e eksplozivne atmosfere su m.im. kemijske tvornice, rafinerije, benzinske postaje, elektrane, tvornice boja, lakirnice, benzinske crpke, vozila, postrojenja za proèi¹æavanje otpadnih voda, zraène luke, mlinovi za ¾itarice ili brodogradili¹ta. Paljenje na gore navedenim mjestima dovelo bi do eksplozija, èiji bi uèinci bili nezamislivi. Zasigurno bi uzrokovali ogromne materijalne gubitke i ugrozili dobar ¾ivot.

Kako biste izbjegli gore spomenuta o¹teæenja, nikada nemojte zanemariti preventivno djelovanje koje je jamstvo na eksploziju. U mnogim zemljama stvoreni su posebni zakoni, direktive i standardi kako bi se smanjio rizik od eksplozije i eliminirala potencijalna ¹teta. U eksplozivnoj atmosferi treba instalirati sustav koji æe pru¾iti sigurnost stanovnicima koji zaraðuju za ¾ivot.