Depresija u adolescenata

Obièno se vjeruje da depresija ima poznate uèinke samo na psihu pacijenta. To uopæe nije isti princip! Èesto je podruèje utjecaja bolesti na fiziolo¹ki oblik pacijenta podjednako veliko kada mu je na umu, a somatske bolesti su vrsta fizièke bolesti, na koju utjeèu psiholo¹ki èimbenici. Nije da je iznad uspjeha depresije. Prije svega, depresija æe vjerojatno biti odluèujuæi èimbenik u postojanju mnogih somatskih bolesti, kao ¹to su dijabetes ili kardiovaskularne bolesti. To je primjer kada se simptomi depresije prvi put pojave u pacijentu, a zatim se poveæavaju, ¹to pridonosi nastanku gore navedenih bolesti. Èesto se sjeæa va¾nosti situacije u kojoj se simptomi depresije javljaju nakon dijagnosticiranja somatske bolesti. U ovom trenutku, depresija uèinkovito pogor¹ava fiziolo¹ku bolest, sprjeèavajuæi je da bude dobro izlijeèena, te na taj naèin poveæava njezine tragove i lo¹e uèinke.

Veæina simptoma depresije vjerojatno æe se smatrati somatskim simptomima. Uglavnom ukljuèuju uvijek simptome kao ¹to su gubitak u¾itka, gubitak interesa, rano lijeèenje i nemiran san bez sna, nedostatak okusa i lako smanjenje te¾ine. Treba zapamtiti da somatski simptomi nisu uvijek simptom ili posljedica depresije. Ponekad se fizièka bolest javlja u depresiji koja je lo¹a za nastanak ili se na jasan naèin pojaèava. Razlozi zbog kojih mo¾e postiæi ovaj oblik su razlièiti. Svakako, trenutno stanje stvari je pod utjecajem pogor¹anja dobrobiti i uoèenog uvjerenja da neæe biti moguænosti da se bolest u potpunosti izlijeèi (osobito u sluèaju te¹kih i neizljeèivih bolesti. Ogroman naglasak na tako stvara i naèin na koji se pacijent di¾e u obitelj, te uvjete u kojima bolesnik mora uzeti. Trenutak nije ¹ansa za potpuno izljeèenje bolesti u koju smo upali. Meðutim, zahvaljujuæi modernoj medicini, uvijek postoji moguænost obolijevanja ili gubitka simptoma. Meðutim, depresija, koja æe vjerojatno biti posljedica bolesti, samo æe pogor¹ati zdravstveno stanje pacijenta, te æe u mnogim sluèajevima potpuno eliminirati i najmanju moguænost izljeèenja. Stoga je va¾no ispitati zdravlje pacijenta ne samo u smislu fizièkog, veæ i psiholo¹kog.